Публічна оферта

Публічна оферта про надання юридичних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридичні послуги «Документ-Сервіс»», ідентифікаційний код 44364252 в особі директора Фамової Христини Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, у подальшому «Виконавець» пропонує фізичним та юридичним особам (надалі – «Замовник», а разом – «Замовники»), укласти договір про надання юридичних послуг/Договір про надання правової допомоги, повний текст якого розміщений у мережі інтернет за адресою: https://docservis.org.ua (далі – Договір), на умовах, вказаних нижче.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). Умови Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Замовників, які замовляють юридичні послуги та правову допомогу (далі – юридичні послуги) на веб-сайті Виконавця за адресою: https://docservis.org.ua.

1.2. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

1.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання юридичних послуг інших осіб, на умовах співпраці, в тому числі адвокатів, суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

1.4. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов цього Договору, а також датою укладання Договору є здійснення Замовником дій щодо оформлення, підтвердження та оплати Послуг, що входять до Замовлення за цінами згідно Прайсу, розміщеного на веб-сайті Виконавця за адресою: https://docservis.org.ua. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а Виконавець таким, що прийняв на себе зобов’язання надати Послуги.

1.5. Замовник гарантує, що він має цивільну дієздатність, необхідну і достатню для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридичні послуги «Документ-Сервіс», суб’єкт господарювання, що надає юридичні послуги та правову допомогу за цим Договором.

Замовник – фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити юридичні послуги у Виконавця.

Юридичні послуги – послуги з надання юридичних консультацій в усній та письмовій формах у вигляді складення документів, письмових консультацій, надісланих засобами зв’язку на електронну пошту Клієнта та усного консультування, у тому числі телефоном; а також здійснення правової допомоги у вигляді захисту прав, свобод та інтересів Клієнта в правоохоронних органах усіх рівнів та у судах усіх інстанцій, а також в усіх органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях. Конкретні види та обсяг юридичних послуг визначаються за завданням Клієнта та погоджуються сторонами в усній чи письмовій формі.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.

Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою: https://docservis.org.ua Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по передоплаті чи повній оплаті послуг.

Замовлення – оформлений належним чином на веб-сайті Виконавця запит Клієнта, в якому визначений перелік Послуг, які він бажає отримати. Підтверджуючи Замовлення, Замовник одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Замовника на умовах, встановлених цим Договором, та погоджується з умовами цього Договору.

Заявка про надання послуг – письмовий документ, підписаний Виконавцем та Клієнтом, у якому вказані ціна Юридичних послуг, їх зміст, реквізити Клієнта та інша необхідна для надання юридичних послуг інформація.

Зміст інших понять і термінів визначається чинним законодавством України.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Вартість Послуг визначається за нормами та розцінками Виконавця, а також за домовленістю сторін та погоджується з Замовником через e-mail, або під час прийняття замовлення.

Актуальний прайс-лист на послуги Виконавця заходиться за адресою: https://docservis.org.ua (Прайс-Лист). Ціни, зазначені у ньому орієнтовні, залишкова ціна визначається у договорі з Клієнтом.

3.2. Клієнт оплачує юридичні послуги у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі. Оплата послуг може буті проведена через виставлення Рахунку на e-mail через систему LiqPay/Wayforpay, відповідно до її правил та політик.

3.3. Оплата рахунку вважається беззаперечним прийняттям умов цієї оферти.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати юридичні послуги, передбачені цим Договором;

4.1.2. Надавати Замовнику інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання юридичних послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку, особисто або усно;

4.1.3. Інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню юридичних послуг відповідно до цього Договору;

4.1.4. Повідомляти Замовника на його вимогу про хід надання послуг за Договором усно або засобами електронної пошти, в інший обумовлений Сторонами спосіб.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Відмовитися від надання юридичних послуг у разі неналежного виконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором. Зокрема (але не виключно), Виконавець може односторонньо відмовитися від подальшого виконання послуг без відшкодування здійсненої передоплати за юридичні послуги у випадках передбачених законодавством.

4.2.2. Визначати термін і порядок виконання робіт за погодженням із Замовником під час здійснення замовлення послуг. У разі внесення Замовником доповнень або змін до замовлення, виконання Виконавцем переноситься на термін, необхідний для виконання зазначених робіт.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Надавати повну, достовірну інформацію та документи, що необхідні для надання юридичних послуг.

4.3.2. Негайно (протягом одного дня) інформувати Виконавця щодо будь-яких змін, які мають місце в наданій Замовником інформації, поясненнях, документах.

4.3.3. Оплатити юридичні послуги.

4.3.4. Виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього Договору.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримати юридичні послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

4.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним юридичних послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.

4.4.3. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

5.2. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях і витратах, пов’язаних з порушенням положень оферти Замовником або іншими особами, або пов’язаним з використанням Замовником Послуг.

5.3. Замовник несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Виконавцеві, за справжність наданих документів та їх зміст, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних в цих умовах обставин.

6.2. До обставин непереборної сили, зокрема, належать: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена або неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, блокада, страйк, аварія, неправомірні чи виняткові дії / бездіяльність третіх осіб, пожежа, вибух, епідемія, пандемія, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами органів державної влади та / або місцевого самоврядування, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, землетрус, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, збої у роботі теплових, електричних, телекомунікаційних мереж, в тому числі збій в роботі сайту Виконавця, хакерська атака на сайт чи інша дія, що унеможливлює його нормальне функціонування, прийняття компетентними органами рішень, які унеможливлюють або обмежують здійснення господарської діяльності, та інших обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором. Дія обставин непереборної сили (форс-мажору) для сторони підтверджується довідкою (сертифікатом) уповноваженого органу у встановленому чинним законодавством України порядку, крім випадків, коли така довідка (сертифікат) не є обов’язковим документом для засвідчення форс-мажорної обставини в силу закону.

6.3. При настанні обставин непереборної сили сторона, яка зазнала їх впливу, повинна подати письмове повідомлення про них іншу сторону, направивши повідомлення на контактну електронну пошту. Повідомлення повинно містити відомості про характер обставин непереборної сили, а також оцінку їх впливу на можливість виконання зобов’язань за договором, і передбачуваний можливий термін їх виконання. У разі, якщо впливу обставин непереборної сили зазнав Виконавець, він може замість направлення письмового повідомлення та / або додатково до нього розмістити повідомлення на сайті Виконавця.

6.4. Строки виконання сторонами зобов’язань можуть бути перенесені або змінені відповідно до часу, протягом якого діють обставини непереборної сили та їх наслідки, що перешкоджають виконанню цього Договору.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з наданням юридичних послуг відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією. При цьому інформація та зміст документів, наданих Замовником Виконавцеві, можуть бути останнім розголошені на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду тощо, зокрема для захисту своїх прав та інтересів.

7.2. Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Замовник добровільно надає Виконавцю свою письмову безумовну та безвідкличну згоду на обробку своїх персональних даних, які стали відомі Виконавцю під час оформлення замовлення (надалі – «Персональні дані Замовника» та «обробка Персональних даних Замовника» відповідно), відповідно до мети обробки Персональних даних.

8.2. Замовник підтверджує, що йому повідомлено про включення його Персональних даних до бази персональних даних Виконавця у разі оформлення замовлення. Строк зберігання Персональних даних Замовника встановлюється та починає обчислюватися з моменту оформлення замовлення та закінчується через п’ять років.

8.3. Терміни «Персональні дані», «обробка персональних даних», «поширення персональних даних» розуміються в значенні Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.

8.4. Усі знеособлені данні можуть бути передані або використані при формуванні маркетингових та рекламних стратегій, у тому числі за допомогою сервісів Google, Facebook та інших.

8.5. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення у мережі інтернет за адресою: https://docservis.org.ua та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.

9.2. Договір набирає чинності з дати Акцепту Замовником умов цього Договору і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором, за винятком положень щодо прав інтелектуальної власності, які діють безстроково.

9.3. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Клієнта, вносити зміни в текст цього Договору, у т.ч. шляхом оприлюднення нової редакції Договору. Зміни в Договорі набирають чинності після їх оприлюднення на https://docservis.org.ua і застосовуються до Замовлення, оформленого після опублікування відповідних змін до Договору (нової редакції Договору).

9.4. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту їх опублікування на веб-сайті Виконавця.

9.5. Дія Договору може бути достроково припинена за згодою сторін у відповідності до вимог чинного законодавства.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які ним надані Виконавцю, а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком надання юридичних послуг, розміщених на вею-сайті https://docservis.org.ua та зобов’язується їх дотримуватись.

10.2. З усіх питань, неурегульованим у цьому тексті публічної оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридичні послуги «Документ-Сервіс»

01010, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 11 (Документ-Сервіс «ГОТОВО!»)

Ідентифікаційний код: 44364252

Р/р UA603052990000026041040106357

Електронна адреса: info@docservis.org.ua

Контактні номери: +38 (067) 187-47-57, +38 (050) 187-47-57

Меню